باران سازه

در حال بارگذاری
قیمت
محدوده مساحت
اتاق خواب
سرویس بهداشتی
دریافت نتایج فیلتر

اجاره
10
6
اتاق خواب
2
حمام
3434
متر مربع
1395
4,500 تومان
4,567 تومان
اجاره
10
6
اتاق خواب
2
حمام
3434
متر مربع
1395
4,500 تومان
4,567 تومان
خرید
13
2
اتاق خواب
1
حمام
120
متر مربع
1395
1,500,000,000 تومان
خرید
7
2
اتاق خواب
1
حمام
135
متر مربع
1398
2,400,000,000 تومان
خرید
8
2
اتاق خواب
2
حمام
120
متر مربع
1399
2,690,000,000 تومان
خرید
8
2
اتاق خواب
1
حمام
80
متر مربع
1,050,000,000 تومان
خرید
8
4
اتاق خواب
4
حمام
264
متر مربع
4,500,000,000 تومان
خرید
11
4
اتاق خواب
4
حمام
350
متر مربع
1390
11,000,000,000 تومان
خرید
5
2
اتاق خواب
1
حمام
100
متر مربع
1399
1,550,000,000 تومان
خرید
6
3
اتاق خواب
3
حمام
350
متر مربع
1397
4,000,000,000 تومان
خرید
13
3
اتاق خواب
3
حمام
130
متر مربع
1399
3,500,000,000 تومان

چیزی یافت نشد